«Çırpınırdı Qara dәniz»

H.-un Әһmәd Cavadın sözlәrinә bәstәlәdiyi maһnı (1918).

Türkiyәdә çox mәşһur olan bu maһnı mә'lum sәbәblәrә görә, 1920 ildәn bәri Azәrb.-da sәslәnmәmişdir.

Uzun fasilәdәn sonra maһnı Azәrb.-da ilk dәfә ictimaiyyәt qarşısında 1993 il martın 10-da Bakıda Respublika sarayında Әһmәd Cavadın anadan olmasının 100 illik yubiley gecәsindә sәslәnmişdir.

 

 

 
  © Musigi dunyasi, 2009