Qori seminariyası


Zaqafqaziya (Qori) Müәllimlәr Seminariyasıó Zaqafqaziyanın, әsasәn yerli әһalisindәn ibtidai mәktәb müәllimi һazırlayan orta pedaqoji tәһsil müәssisәsi.

1876 ildә (Azәrb. şöbәsi 1879 ildә) Qori ş.ndә açılmış, 1918 ilәdәk fәaliyyәt göstәrmişdir. Seminariya Zaqafqaziya xalqlarının, o cümlәdәn Azәrb. xalqının mәdәni inkişafında müһüm rol oynamışdır. Azәrb.-nın bir sıra görkәmli maarif, mәdәniyyәt, elm, әdәbiyyat vә inŮәsәnәt xadimlәri Q. s.-nın mәzunu olmuşlar. 
  © Musigi dunyasi, 2009