Azәrbay˝an xalq musiqisinin әsasları

Ü. Hacıbәyovun Azәrb. lad-mәqam sisteminin öyrәnilmәsinә aid sanballı tәdqiqat әsәri. İlk dәfә 1945 ildә Bakıda çap olunmuşdur.

Bu monoqrafiya pedaqoji baxımdan tәdris materialı kimi dә qiymәtlidir. Artıq 50 ildir ki, onun әsasında "Azәrbay˝an xalq musiqisinin әsasları" kursu ADK-nın bütün fakültәlәrindә, һәmçinin musiqi texnikumlarında vә musiqi mәktәblәrindә tәdris edilir.

Monoqrafiya indiyәdәk Bakıda dәfәlәrlә nәşr olunmuşdur: 1945 (rus dilindә), 1957, 1962, 1965 (Azәrb. dilindә), 1985 (azәrb.,rus,ingilis dillәrindә).


 

 
  © Musigi dunyasi, 2009