Şostakoviç Dmitri Dmitriyeviç


(19061975) rus bәstәkarı. SSRİ xalq art. (1954). Azәrb. xalq. art. (1972). Sәnәtşünaslıq doktoru (1965). Lenin (1958) vә SSRİ Dövlәt (1941, 1942, 1946, 1950, 1952, 1968) mükafatları laureatı. Bir çox xarici ölkәlәrin incәsәnәt akademiyalarının fәxri üzvü.

Ş.-in çoxşaxәli yaradıcılığı 20 әsrin klassikası sayılır. O, bir çox simfoniyaların, baletlәrin, operaların, tamaşalara vә kinofilmlәrә yazılmış musiqinin vә s. әsәrlәrin müәllifidir.

Müasir Azәrb. musiqisinin inkişafında vә musiqi xadimlәrinin (Q. Qarayev, C.Hacıyev vә b.) yetişmәsindә xidmәti var. Ş.-in yaradıcılığı ilә yaxından tanış olan vә onun istedadını yüksәk qiymәtlәndirәn H. һәlә 1940 ilin noyabrında Stalin Mükafatları Komitәsinin iclasında çıxış edәrkәn onu dünya әһәmiyyәtli yaradıcılığı olan әn yüksәk sәviyyәli ustad adlandırmış, 5-ci simfoniyasına görә Ş.-in mükafata layiq görülmәsini qәtiyyәtlә müdafiә etmişdir.

Ş. dәfәlәrlә Azәrb. musiqisinin uğurları, onun görkәmli xadimlәri, ö cümlәdәn H. һaqqında qiymәtli fikirlәr söylәmişdir.
.


 

 
  © Musigi dunyasi, 2009