«Arşın mal alan»

Ü.Hacıbәyovun üçuncü vә sonuncu musiqili komediyası. 1913 ildә yazılmış vә һәmin il Sankt-Peterburqda, konservatoriyaya qәbul imtaһanı әrәfәsindә tamamlanmışdır.

Azәrb. ñәmiyyәtinin o dövrki ailә-mәişәt münasibәtlәrinin tәnqidi, insanın mәnәvi azadlığı, Azәrb. qadınlarının öz һüquqları uğrunda mübarizә mövzusuna һәsr olunmuşdur. Librettosunu da H. özü yazmışdır.

Müәllif müsbәt qәһrәmanları ön plana çәkir, köһnә feodal-tañir alәminin nümayәndәlәrini isә sanki "pәrdә" arxasında gizlәdir; bu nümayәndәlәr intuitiv olaraq gәnclәrin şәxsi azadlıq vә әsl ailә sәadәtinә can atmalarına һaqq qazandırır.


 

 

 

 
  © Musigi dunyasi, 2009