«Azәrbayñan» qәzeti

Iñtimai-siyasi vә әdәbi qәzet. ADR-in 1918—20 illәrdә Azәrb. dilindә nәşr olunan rәsmi orqanı. İlk 4 sayı 1918 il sentyabr ayında Gәncәdә, qalan sayları Bakıda buraxılmışdır.

«A.» 8 sayına qәdәr «redaksiya һeyәti» imzası ilә, 8—19 sayları Ñ. Hañıbәyli vә Ş. Rüstәmbәylinin müştәrәk redaktorluğu ilә çıxmışdır. 1918 il oktyabrın 7-dәn «A.» һәm dә rus dilindә ayrıca nәşr olunmağa başlamışdı.

Ş. Rüstәmbәyli qәzetin rusña çıxan nәşrinә baş redaktor tәyin edildiyindәn, 51 sayından 88 sayınadәk (16.01.1919) tәkñә C. Hañıbәylinin redaktorluğu ilә nәşr olunmuşdur.

1919 il yanvarından bağlanan günәdәk (1920 il 27 aprel) Ü.Hacıbәyovun rәһbәrliyi ilә buraxılmışdır.

 

 

 

 
  © Musigi dunyasi, 2009