Bәyani- mәslәk

Ü.Hacıbәyovun mәqalәsi. Hәqiqәt qәzetinin 1-ci sayında (25 dekabr 1909) baş mәqalә kimi çıxmışdır. Bu mәqalә Hәqiqәtin redaktoru H.-un proqram yazısı idi. Müәllifin fikrincә, qәzet mә'nәvi tәrbiyә vasitәsi olmalı vә müәyyәn bir mәslәkә xidmәt etmәlidir.

H.-a görә, mәslәk һәr kәsin e'tiqad etdiyi bir yoldur.... Mәslәksizlik yolsuzluqdur, әxlaq pozğunluğudur. Tәk-tәk adamların, fәrdlәrin yox, ümumin tәrәqqisinә, xoşbәxtlik vә sәadәtinә, әmin-amanlığına xidmәt edәn mәslәk müqәddәsdir.


 
  © Musigi dunyasi, 2009