«Qaragöz»

Ü. Hacıbәyovun 1930 ildә bәstәlәdiyi maһnı. Sözlәri Hüseyn Natiqindir.

Sәs vә xalq çalğı alәtlәri ansamblı üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Maһnının ilk ifaçısı X. Şuşinski olmuşdur.

 

 
  © Musigi dunyasi, 2009