Gülnaz

Ü.Hacıbәyovun "O olmasın, bu olsun" musiqili komediyasının әsas personajlarıdan biri. G. sevgilisi Sәrvәrlә birlikdә komediyadakı ciddi, lirik xәttin tәmsilçilәridir.

G. öz xarakteri, şәxsiyyәti ilә komediyanın satirik gülüş vә yumor üzәrindә köklәnmiş ümumi ovqatına bir lirizm vә poetiklik gәtirir. O da Sәrvәr kimi müәllifin rәğbәtlә yanaşdığı yeni nәslin nümayәndәsidir.

Hәlә çox gәnc olmasına baxmayaraq o, müsәlman mәişәtinin, islamın yazılmamış qanunlarının çoxәsrlik tabularından çıxmaq, һәyatını istәdiyi şәkildә qurmaq uğrunda mübarizә aparır.

Müәllif yeni Azәrb. qadını ilә bağlı fikir vә düşüncәlәrinin müәyyәn bir qismini G. obrazında әks etdirmişdir. Bu mәnada G. surәti H. publisistikasının ana xәtlәrindәn birini tәşkil edәn qadın azadlığı mövzusunun bәdii tәcәssümüdür.


 

 
  © Musigi dunyasi, 2009