«Sevgili canan»

Ü. Hacıbәyovun ikinci romans-qәzәli. 1943 ildә Nizaminin sözlәrinә sәs vә fortepiano üçün bәstәlәnmişdir. Qәzәlin Azәrb. dilinә tәrcümәsi M. Dilbazinindir.

Qәzәl-romansın ilk ifaçısı Bülbül olmuşdur. Romans ilk dәfә Bakıda 1944 ildә nәşr edilmişdir. Fp. üçün işlәyәni Q. Burşteyn idi. Romans simf., xalq çalğı alәtlәri vә estrada ork.-lərinin müşayiәti ilә dә ifa olunur.


 

 

 
  © Musigi dunyasi, 2009