Romans-qәzәl

Instrumental müşayiәtlә sәs üçün musiqili-poetik әsәr; romans janrının növu. Ü.Hacıbәyov tәrәfindәn yaradılmışdır.

1940 illәrin әvvәllәrindә Nizaminin 800 illiyi ilә әlaqәdar olaraq, H. daһi şairin qәzәllәri әsasında yeddi R.-q. (onun «Yeddi gözәl» poemasındakı gözәllәrin sayına müvafiq) yazmağı nәzәrdә tuturdu.

Bәstәkar һәr bir vokal miniatürdә müәyyәn musiqi portreti yaratmalı vә müәyyәn psixoloji vәziyyәti, fәrdi xarakteri, һisslәri, daxili alәmi, mәnәvi gözәlliyi tәsvir etmәli idi. Lakin H. bunların yalnız ikisini — «Sәnsiz» (1941) vә «Sevgili canan»ı (1943) yaza bildi.

- "Sevgili canan" 
  © Musigi dunyasi, 2009