Şuşa

 
 

Azәrb. Resp.-nda şәһәr. Şuşa r-nunun mәrkәzi. Qarabağ silsilәsindә, 1400 m yüksәklikdәdir. Dağ iqlim kurortudur.

Ü. Hacıbәyovun uşaqlıq illәri burada keçmişdir.

Ş.-nın zәngin musiqi ifaçılıq әnәnәlәri H.-un musiqi tәrbiyәsinә müstәsna tәsir göstәrmişdir.

Ş.-da H.un ev-muzeyi yaradılmış, büstü qoyulmuşdu (1992 ilin mayında şәһәri tutan ermәni işğalçılarının güllәbaran etdiklәri һәmin büst böyük çәtinliklә Bakıya gәtirilmişdir).

 

 

 

 

 
  © Musigi dunyasi, 2009