Sәadәt

1908 ildә Bakıda Sәadәt müsәlman xeyriyyә cәmiyyәti tәrәfindәn açılmış mәktәb.

Mәktәbin müdiri Әli bәy Hüseynzadә idi. S mәktәbindә tәlim әsasәn dini xarakter daşısa da, dünyәvi fәnlәr dә tәdris edilirdi.

Ü.Hacıbәyov 1908 ilin yayında, müsabiqә yolu ilә S mәktәbinә rus dili, һesab vә tәbiiyyat müәllimi tәyin olunmuşdu. Burada o, bacarıqlı pedaqoq olmaqla yanaşı, һәmkarları arasında rus dilinin tәlimatçısı (metodist) kimi dә mәşһurlaşmışdı.

H.-un qardaşı C.Hacıbәyli isә mәktәbdә alman vә fransız dillәrindәn, һabelә rәsmdәn dәrs deyirdi. S mәktәbi 1911 ildә bağlanmışdır.

 

 

 
  © Musigi dunyasi, 2009