Musiqili komediyalar


Arşın mal alan. Musiqi xarakteristikası


Əsər Müqəddimə ilə başlanır. Şən, nikbin ruhlu musiqi əsərin ümumi əhval-ruhiyyəsini təsvir edir.

I pərdədə Əsgərin ariyası Füzulinin qəzəli əsasında bəstələnmişdir: «Nalədəndir ney kimi» sözləri ilə oxunur. Ariyanın musiqisi gənc oğlanın kədərini, xəyalpərəstliyini ifadə edir.

Cahan xalanın mahnısı sadəlövh qadının səmimi, həyatsevər xarakterini büruzə verir.

Süleymanın kupletləri xalq havaları ruhunda yazılmış işıqlı, oynaq musiqidir.

II pərdədə Əsgərin nəğməsi mülayim lirik əhval-ruhiyyəlidir. Mahnının mövzusu – «Arşın mal alan» çağırış leytmotivi komediyada məhəbbət mövzusuna çevrilərək, sonralar Gülçöhrənin etirafında, onun Asya və Telli ilə triosunda da dəfələrlə təkrar edilir.

Qızların xoru Arşınmalçının səsinə yığışan və ondan mal almağa başlayan qızların zərif, məlahətli portretini yaradır.

Gülçöhrənin ariyası həm sevinc, həm şuxluq, həm də kədərli hisslərlə zəngin olub, gənc oğlana ilk baxışdan vurulan qızın həyəcanını əks etdirir. Əsgərlə Gülçöhrənin dueti gənclərin qarşılıqlı məhəbbətdən doğan həyəcanlı hisslərinin təcəssümüdür.

Soltan bəyin mahnısı əsl xalq havası əsasında yazılmışdır və məzəli xarakter daşıyır.

III pərdədə qulluqçular Telli ilə Vəlinin dueti xalq məzəli mahnı – dialoqları şəklində qurulmuşdur. Mahnı ilə sözlərin ifadəli deyilişinin əlaqələnməsi, cəld rəqs ritmi duetə ahəngdarlıq, kolorit verir.

Asyanın nəğməsi Süleymana qarşı onun qəlbində birdən alışıb – yanan məhəbbətin ifadəsidir. Oynaq, coşğun və emosional musiqiyə malikdir.

Asyanın rəqsi isə onun şadlıq hisslərinin ifadəsidir. Burada bəstəkar «Tərəkəmə» xalq rəqs melodiyasına əsaslanmışdır.

IV pərdədə Gülçöhrənin naləsi zorla başqasına verildiyini güman edən gənc qızın çarəsizliyini, ümidsizliyini əks etdirir.

   
<<< Geri   

 

  © Musigi dunyasi, 2009