Üzeyir Hacıbəyov.  
Seçilmiş əsərləri. Bakı. 1985  
Üzeyir Hacıbəyov.  
Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları Bakı. 1985  
Abduləliyev A. Ü. Haıbəyli Azərbayan mühajir mətbuatında ( I məqələ). /XX əsr Azərbaycan musiqisi. Bakı 1997 116
Abezqauz I. Azərbayan musiqisində Ü. Hacıbəyovun bədii kəşflərinin inkişafı. /XX əsr Azərbaycan musiqisi. Bakı 1997 53-66.
Aqilqızı S. Azərbaycan operalarının Koroğlu zirvəsi. Musiqi Dünyası
3-4(13)
2002 47-51
Aslanov M. Ü.Hacıbəyov (gənclik illəri). Bakı, Şur 1977 126
Aslanov M. Ü.Hacıbəyov gündəlik yazmış olsaydı. Bakı, Şur 1994 72
Aslanov M. Ü.Hacıbəyov-jurnalist. Bakı, Azərnəşr 1985 205
Bədəlbəyli Ş. Bəstəkarın xatirəsi. (Məqalələr və xatirələr). Bakı, Azərnəşr 1976 156
Dadaşzadə Z. Qəzəl şer janrının Ü. Hacıbəyov yaradıcılığında tətbiqinə dair. XX əsr Azərbaycan musiqisi. Bakı 1997 56-64
Əliverdibəyov A. Rəsmli musiqi tarixi. Bakı, Şuşa nəşriyyatı 2001 232
Əliyeva F. Musiqi tariximizin səhifələri Bakı, Adiloğlu nəşriyyati 2003 282
Əliqızı S. Dahi Üzeyir bəyə sevgi və ehtiramla... Musiqi Dünyası 3-4 (17) 2003 11-12
Əliyeva R. Həmişəyaşar Leyli və Məcnun. Musiqi Dünyası 1-2 (15) 2003 253-254
Əliyeva F. Qarabağın musiqiçi nəsilləri. Musiqi Dünyası 1(2) 2000 18-21
Əliyeva F. Azərbaycanda bəstəkarlıq ənənəsinin yaranması tarixindən. Musiqi Dünyası 1-2(11) 2002 9-18
Əliyeva R. İki dost, iki sənətkar. Musiqi Dünyası 3-4(5) 2000 8-11
Fərəcov S. Əgər onlar da tamamlansaydı, yaşasaydı. Musiqi Dünyası 1 1999 21-24
Fərəcov S. Üzeyir Hacıbəyov və erməni sənətçilərinin mədəni təcavüzü. Musiqi Dünyası 3-4(5) 2000 30-33
Hacıbəyova Ü. Üzeyir Hacıbəyov və ədəbiyyat Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri. 1996   
Həsənova C. Ü.Hacıbəyovun "Arşın mal alan" musiqili komediyasında milli ladların təzahür formalarına dair. Musiqi Dünyası 3-4 (17) 2003 148-151
Həsənova C. Ü.Hacıbəyovun Leyli və Məcnun operasında muğam və milli lad uyğunluğunun bəzi məsələləri. Musiqi Dünyası 1-2 (15) 2003 195-200
Qafarova Z.   Ü. Hacıbəyov və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı. /XX əsr Azərbaycan musiqisi.  Bakı  1997  69-79 
Qafarova Z. Ü.Hacıbəyovun Koroğlu operasının bəzi musiqi dramaturji və üslub xüsusiyyətləri. /XX əsrin Azərbaycan musiqisi (məqalələr toplusu). Bakı 1994 81-94
Qafarova Z. Ü.Hacıbəyovun Koroğlu operası. (Dərs vəsaiti). Bakı, Maarif 1993 57
Qarabağlı S.
(Mirzəyeva)
Üzeyir Hacıbəyovun publisistikasında musiqi məsələləri. Bakı, Az. Bilik Maarifçilik Cəmiyyətinin Bayatı sifariş Ədəbiyyatı
Mərkəzi
1997 80
Qarabağlı S. Arşin mal alan adlı sənət incisi. Musiqi Dünyası 3-4 (17) 2003 138-142
Qarabağlı S. İstedadlı, qayğıkeş pedaqoq. Musiqi Dünyası 3-4(5) 2000 5-7
Qarabağlı S. Şuşa, Bakı, Paris... Ceyhun bey Hacıbəyli 110. Musiqi Dünyası 1-2(7) 2001 109-111
Qarabağlı S. Üzeyir Hacıbəyov publisist. Musiqi Dünyası 3-4(5) 2000 12-14
Qarabağlı S. Üzeyir bəy Hacıbəyov və ana dili. Musiqi Dünyası 3-4(9) 2001 9-11
Qarabağlı S. Üzeyir bəy Hacıbəyov və teatr. Musiqi Dünyası 3-4(5) 2000 17-19
Mahmudova Ş. Üzeyir Hacıbəyovun portretinə ştrixlər./ XX əsr Azərbaycan musiqisi.  Bakı  1997 27-36
Novruzov A. Üzeyir Hacıbəyovun tarın not ifaçılığında rolu. Musiqi Dünyası. 3-4(5)  2000 14-16
Seyidova S. Üzeyir Hacıbəyov və dini musiqi. Musiqi Dünyası. 3-4(5) 2000 139-141
Sədrayoğlu M., Müctəhidzadə M. Üzeyir bəy Hacıbəylinin vəfatı münasibətilə. İzhari təəssüf. Musiqi Dünyası. 3-4(5) 2000 120-123
Səfərova Z. Şuşa Azərbaycan musiqisinin məbədidir. Şuşa-250. Musiqi Dünyası. 1-2(7) 2001 21-25
Səfərova Z. XX əsrin dahi bəstəkarı və şəxsiyyəti. Musiqi Dünyası. 1 1999 8-15
Şəfiyeva N. Üzeyir Hacıbəyovun Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları elmi əsərinin yaranma tarixinə dair. Musiqi Dünyası. 1(2) 2000 14-17
Şirməmmədqızı L. Əbədi bir günü yada salarkən... Musiqi Dünyası. 1(2) 2000 12-13
Tağızadə A. Arşın mal alan komediyasının val yazısı. XX əsr Azərbaycan musiqisi. Bakı 1997  
  Üzeyir Hacıbəyov haqqında söz. Musiqi Dünyası. 3-4(5) 2000 3-5
  Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyası.(Elmi redaksiya şurasının sədri N.S.İbrahimov). Bakı, Azərbaycan nəşriyyatı 1996 304
. , 1966 57
. . , . . 1961 193
. , 1975 141
. . , 1985 200
.. .. 1920-1956 , 1970 176
. . - . . . 1997  
. , 1956 63
. . , 1987 230
. , 1985 105
. . / I , 1985 136
. , 1981 166
. , - . 1945 94
. , 1973 101
. , . 1955 46
. , 1963 59
. - , 1973 169
  . , 1985 216
  . (1934-1994 .) , . 1996 112
. , , ... , 2002 245

 

  © Musigi dunyasi, 2009