Әsli vә Kәrәm

Ü. Hacıbәyovun beşinci muğam operası. 4 pәrdәli, 6 şәkilli bu operanın librettosu da H.-undur. Qafqazda geniş yayılmış eyni adlı Azәrb. xalq dastanının motivlәri üzrә yazılmışdır.

Operada fәdakar mәһәbbәtin gücü, insanın mәnәvi gözәlliyi tәrәnnüm edilir; әsәrdә dini dairәlәrin tәbliğ etdiyi feodal münasibәtlәri vә millәtçilik ideyalarına qarşı etiraz ifadә olunmuşdur. Әsas qәһrәmanlarınKәrәm vә Әslinin obrazlarının açılmasında H., әsasәn, muğamlardan istifadә etmişdir.

 

 

 

 
  © Musigi dunyasi, 2009