Moskva

Rusiyanın, elәcә dә dünyanın әn böyük elm vә mәdәniyyәt mәrkәzlәrindәn biri.

Ü.Hacıbәyov musiqi tәһsilini artırmaq mәqsәdilә 1912 ilin yayında M.ya getmişdi.

1938 ildә Azәrb. inńәsәnәt ongünlüyü dövründә «Koroğlu» operası vә "Arşın mal alan" musiqili komediyası çox böyük müvәffәqiyyәtlә M. tamaşaçılarına göstәrilmişdir.

Ü. Hacıbәyovun anadan olmasının 100 illik yubileyi M.da böyük tәntәnә ilә keçirilmişdir.

 

 
  © Musigi dunyasi, 2009