Operalar


Leyli və Məcnun. Qısa məzmunu

Birinci pərdə

Bəni Əmir qəbiləsinin başçısının oğlu Qeys və qonşu qəbilə başçısının qızı Leyli eyni məktəbdə oxuyurlar. Onlar bir-birini sevirlər. Lakin öz ölkələrinin, dövrün adətlərini bildiklərindən məhəbbətlərini gizlədirlər. Buna baxmayaraq, onların sirri hamiya məlum olur. Leylini daha məktəbə qoymurlar.

Qeysi isə istehza ilə Məcnun (źdəli, divanə╗) çağırmağa başlayırlar. Valideynlərinin verdiyi məsləhətlər, öyüd-nəsihətlər Qeysə kömək etmir. O, Leylini unuda bilmir və yalnız Leyli haqqında düşünür.

İkinci pərdə

Leylinin anası qızına öyüd-nəsihətlə başa salır ki, sevgi-məhəbbət haqqında düşünmək qızlara yasaqdır və onun təmiz adına xələl gətirir.

Qeysin elçiləri Leylinin atasının yanına gəlir, lakin Leylinin atası onun Məcnun deyə çağrıldığını bildirərək, elçilərə rədd cavabı verir. Bunu eşidən Məcnun dərd əlindən səhraya qaçır.

Dövlətli bir gənc olan İbn-Səlamın elçiləri Leylinin atasının yanına gəlir və razılıq alırlar. Leylini İbn-Səlama ərə verirlər.

Üçüncü pərdə

Leyli ilə İbn-Səlamın toyu. Qonaqlar bəyi və gəlini təbrik edirlər.

Məcnunun gəlişi və dərdli şikayəti Leylini pərişan edir.

Dördüncü pərdə

Məhəbbətin gücündən divanəlik həddinə çatan Məcnun səhrada dolaşır. Onun gözünə sevgilisinin surəti görünür.

Məcnunun dərdindən məyus olan atası onu səhrada tapır və yalvarır ki, evə qayıtısın. Lakin bunun xeyri olmur.

Səyahətə çıxan sərkərdə Nofəl öz qoşunu ilə görünür. Məcnunun və qoca atasının dərdini eşidəndən sonra onlara kömək etmək qərarına gəlir.

Nofəl Leylinin atasından tələb edir ki, qızını Məcnuna ərə versin. Leylinin valideynləri bundan imtina edirlər. Vuruşma başlayır. Nofəl Leylinin qəbiləsinə qalib gəlir. Lakin Leylinin atası bildirir ki, qızı artıq İbn-Səlama vermişdir. Nofəl qanun qarşısında geri çəkilir, çünki özgənin gəlini toxunulmazdır.

Beşinci pərdə. Birinci şəkil.

İbn-Səlamın evi. Leyli Məcnundan ötrü xiffət edir. O, bunu ərindən gizlətmir. Onun dərdi böyükdür. Leyli çıxış yolunu yalnız ölümdə görür.

İkinci şəkil.

Qəbiristanlığa gələn Məcnun Leylinin qəbrini tapır və onun qəbri üstündə ölür.

Beləliklə, Leyli və Məcnunun məhəbbəti faciə ilə bitir.


   
<<< Geri   

 

  © Musigi dunyasi, 2009