«Rüstәm vә Söһrab»

Ü.Hacıbәyovun üçüncü muğam operası. Firdovsinin «Şaһnamә» poemasının motivlәri әsasında 1910 ildә yazılmışdır, 4 pәrdәli bu operanın әdәbi mәtni-әruz vәzni ilә yazılmış şer parçaları ilә zәngindir.

Operanın ilk tamaşası 1910 il noyabrın 25-dә Bakıda Tağıyev teatrında olmuşdur (rej.—H.Sarabski, dirijor—müәllif. Әsas rollarda H. Sarabski (Söһrab), Ә.Ağdamski (Tәһminә), H.Terequlov (Keykavus) vә b. çıxış etmişlәr.

Mәtbuatda yazıldığına görә, tamaşa müvәffәqiyyәt qazanmamışdır. Ona görә dә H. operanı sәһnәdәn götürmәyә mәcbur olmuşdur.

Әsәr bir qәdәr işlәnildikdәn sonra ikinci dәfә 1915 il martın 6-da dirijor-bәstәkar M.Maqomayevin benefisindә, H. Z.Tağıyevin teatrında tamaşaya qoyulmuşdu. Lakin yenә dә uğursuzluğa mәruz qaldığı üçün sәһnәdәn götürülmüşdür.

 

 


 
  © Musigi dunyasi, 2009