Felyeton

Bәdii-publisistik әdәbiyyat vә qәzet-jurnal janrı. Tәsvir obyektinә kәskin tәnqidi münasibәt, aktual ictimai-siyasi, mәzmun, һәyat faktlarının konkretliyi, satira vә yumor F.-un başlıca sәciyyәvi xüsusiyyәtlәridir.

20 әsrin әvvәllәrindә Azәrb. mәtbuatının aparıcı janrlarından olan bu janr Ü.Hacıbәyovun da publisistik fәaliyyәtindә әһәmiyyәtli yer tuturdu.

H. bu gün başa düşüldüyü mәnada F. sayılan әsәrlәrini ilk dәfә 1906 ildә «İrşad» qәzetindә «Ordan-burdan» ümumi başlığı altında dәrc etdirmәyә başlamışdı. «Ordan-burdan»lar birinci dәfә «Baku» qәzetindә (2 dekabr 1909, ¹ 270) F. adlandırılmışdır.

Lakin «İrşad», «Tәrәqqi», «İqbal» vә «Yeni iqbal» qәzetlәrindәki «Ordan-burdan», «Hәqiqәt» qәzetindәki «0 yan-bu yan» başlıqlı yazıların һamısını F. adlandırmaq olmaz. F. janrına xas olan bәdii vә publisist tarazlığın saxlanması baxımından H.-un F.-ları әsl sәnәt әsәrlәridir.

Müәllifin monoloq nitqi, tәһkiyәçi obrazı, sadә dil, şirin duzlu zarafat, daxili tendensiya, һәyat materialı ilә satirik formanın sintezi onun F.-larının bәdii keyfiyyәtlәrinin sәciyyәvi cәһәtlәridir. H.-un satirik һekayә, pamflet vә başqa publisist janrlardan seçilәn F.-ları şәkilcә rәngarәngdir.

 

 

 

 
  © Musigi dunyasi, 2009