Jurnalistika

Ü. Hacıbәyovun jurnalist fәaliyyәti H. peşәkar jurnalist idi. 19051920 illәrdә "Leyli vә Mәcnun", "Әsli vә Kәrәm" vә b. operalarını, "Әr vә arvad", "O olmasın, bu olsun", "Arşın mal alan" musiqili komediyalarını, kiçik hәcmli başqa musiqi әsәrlәrini yaratdığı illәrdә dә o, ardıcıl jurnalist fәaliyyәti göstәrmiş, "Hәyat", "İrşad", "Tәrәqqi", "İqbal" qәzetlәrindә çoxsaylı yazılar (әsasәn felyetonlar) dәrc etdirmiş, "Hәqiqәt", "Yeni iqbal", "Azәrbaycan" qәzetlәrinin baş redaktoru işlәmişdir.

İctimai-siyasi hәyatın irәli sürdüyü әn vacib suallara yubanmadan, lәngimәdәn cavab vermәk, bugünkü vәziyyәti әks etdirmәk publisistikanın әsas vәzifәlәrindәndir. H.-un tәbiәtindәki narahatlıq vә cәldliklә jurnalistlik sәnәtindәn irәli gәlәn operativlik bir-birini tamamlayırdı.

O, "İrşad", "Tәrәqqi", "Hәqiqәt", "Yeni iqbal" qәzetlәrindә hәr gün yazırdı; elә olurdu ki, qәzetin bir nömrәsindә hәm ciddi mәqalә, hәm dә felyeton vә ya satirik miniatürü çıxırdı.

H. publisist yazılarında yüksәk bәşәri ideyalar, ali fikirlәr tәbliğ edirdi. Özü dә bu yüksәk fikirlәr, müqәddәs mәramlar onun qәlәmindәn tәbii şәkildә, hәr tutumlu kәlamı dәrin düşüncәnin ölçü-biçi görmüş ifadәsi kimi öz-özünә süzülüb gәlirdi.

H. siyasi hәyatda baş verәn әn ciddi, әn mürәkkәb, bәzәn gizli icra olunan hadisәlәrdәn belә çox tez xәbәr tutur, onu yubanmadan qәlәmә alır, xalqın ümumi mәnafeyi baxımından ona münasibәtini bildirirdi. Bu mәnada xalqdan gizlәdilәn, lakin onlara çatdırılması vacib olan çox mühüm mәsәlәlәrә operativ müdaxilә, hadisәlәri qabaqlamaq H. publisistikasının әlamәtdar xüsusiyyәtlәrindәn biridir.

 

 

 

 
  © Musigi dunyasi, 2009